Інфомацію про правила прийому дітей до Липоводолинського закладу дошкільної освіти "Берізка" можна знайти за наступним посиланням - wym-1510304299947

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення вихованців

Липоводолинського закладу дошкільної освіти «Берізка» Липоводолинської селищної ради Сумської області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до закладів освіти для здобуття дошкільної освіти;

переведення вихованців з одного закладу освіти до іншого;

відрахування вихованців із закладів освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

вихованці - діти, які здобувають дошкільну освіту у закладі освіти;

вікова група – група вихованців одного віку, які здобувають дошкільну освіту в закладі освіти;

вільні місця – місця у певній віковій групі закладу освіти, на які можуть бути зараховані діти в межах нормативу наповнюваності груп, визначеного законодавством;

заклад освіти – заклад дошкільної освіти або структурний підрозділ юридичної особи державної чи комунальної форми власності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти;

заклад освіти загального типу - заклад освіти, в якому забезпечується догляд, розвиток, виховання та навчання дітей певного віку;

заклад освіти компенсуючого типу - заклад освіти, в якому здобувають дошкільну освіту діти, які мають певні порушення розвитку або потребують тривалого лікування та/або реабілітації відповідно до їх особистісних можливостей.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенні про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

3. Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

4. Керівник та засновник закладу освіти мають забезпечити оприлюднення установчих документів, кількість груп в закладі освіти і наявних в кожній з них вільних місць, а також іншу інформацію відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту”.

5. Обробка персональних даних, отриманих працівниками закладу освіти від батьків дитини, здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

ІІ. Зарахування дітей до закладу освіти

1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється директором упродовж календарного року на вільні місця на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто та за формою згідно з додатком, що додається до цього Порядку (далі – заява). До заяви мають бути додані копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти та інформацією про наявність (відсутність) щеплень.

2. Для зарахування дітей до інклюзивних груп закладів дошкільної освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

У випадку створення та функціонування у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу діагностичних груп для дітей, діагноз хвороби яких потребує докладного вивчення і уточнення, таких дітей направляють спершу до таких груп, а після завершення діагностування, з урахуванням висновку інклюзивно-ресурсного центру (за наявності), такі діти направляються до закладу відповідного профілю.

Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти компенсуючого типу визначається згідно з додатком 1 Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

3. Особливості зарахування дітей до інклюзивних груп закладів освіти визначено пунктами 6-12 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 р. за № 224/26669.

4. Для зарахування дітей до закладу освіти (групи) компенсуючого типу додатково подається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи тубдиспансеру (для закладів дошкільної освіти відповідного профілю). За бажанням одного з батьків або інших законних представників до заяви може бути доданий висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

До закладів освіти (груп) компенсуючого типу зараховуються діти з порушеннями, захворюваннями визначеними пунктами 15-32 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 р. за № 414/12288.

5. У разі зарахування дитини з інвалідністю до заяви мають бути додані:

1) копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я чи копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

2) копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

6. У першу чергу до закладів освіти зараховуються діти, які:

проживають в межах території обслуговування закладу освіти (у разі закріплення);

є рідними братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому закладі освіти;

мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до законодавства України.

При поданні заяви один з батьків має пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини в заклад освіти із зазначенням його реквізитів у заяві. У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу освіти на загальних підставах.

Позачергово до закладу освіти зараховуються діти працівників цього ж закладу освіти.

7. Розподіл вихованців між групами закладу освіти здійснюється за віковим принципом, що передбачає перебування в групі дітей одного віку та/або з різницею у віці.

8. Засновник (засновники) закладу освіти, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебувають заклади освіти, можуть прийняти рішення щодо створення та функціонування системи електронної реєстрації заявок про зарахування дітей до закладів освіти на відповідній території.

Наявність системи електронної реєстрації заявок про зарахування дітей до закладів освіти не має порушувати дотримання прав і свобод людини та громадянина гарантованих Конституцією України.

9. За повноту і достовірність інформації (документів), що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка подає таку інформацію (документи).

ІІІ. Переведення вихованців до іншого закладу освіти

1. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу освіти та формування новостворених груп здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду (серпень) та не пізніше 1 вересня.

На підставі заяви батьків, директор закладу освіти може перевести дитину з однієї вікової групи до іншої протягом календарного року у разі наявності в ній вільного місця та досягнення дитиною (станом на 31 грудня поточного року) віку, що відповідатиме тій віковій групі, до якої переводять дитину.

2. Для переведення вихованця з одного закладу освіти до іншого, один з батьків має звернутися до директора обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування його дитини.

Директор закладу освіти у разі надходження письмового звернення має впродовж 10 робочих днів письмово поінформувати заявника про: наявність чи відсутність вільних місць у відповідній віковій групі, а також можливість чи неможливість зарахування дитини. У разі можливості зарахування дитини батькам надається письмове підтвердження із вказаним кінцевим строком подання заяви та відповідних документів, зазначених у розділі ІІ цього Порядку.

4 3. Переведення вихованця із закладу освіти (групи) загального типу до закладу освіти (групу) компенсуючого типу або до інклюзивної групи відбувається за наявністю вільних місць та у разі виявлення порушень розвитку або погіршення стану здоров’я, що підтверджено відповідними висновками лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я або інклюзивно-ресурсного центру (в залежності від складності порушення та профілю закладу освіти, в який переводиться дитина).

54. Переведення дитини із закладу (групи) компенсуючого типу або інклюзивної групи до закладу освіти (групи) загального типу відбувається у випадку покращення стану здоров’я дитини за наявності вільних місць та на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я або інклюзивно-ресурсного центру (за наявності).

ІV. Відрахування вихованців із закладу освіти

1. Із закладу освіти вихованці відраховуються з таких причин:

1) за заявою батьків дитини;

2) у випадку досягнення дитиною 7 років – у вихованців закладів загального типу та 8 років – у вихованців закладів компенсуючого типу (відраховуються з 1 вересня поточного року);

3) у випадку зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти (відраховується за згодою батьків з 1 вересня поточного року) для здобуття початкової освіти;

4) у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти;

5) у разі несплати батьками за харчування дитини у закладі освіти протягом двох місяців;

6) на підставі медичних протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти;

7) у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом 60 календарних днів поспіль без поважних причин протягом навчального року.

Медичний висновок щодо наявності протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти повинен містити рекомендації щодо форми здобуття дошкільної освіти.

2. Забороняється відрахування дитини із закладу освіти з інших підстав, не визначених цим Порядком.

3. Діти старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти та на початок оздоровчого періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, за бажанням їх батьків мають право продовжувати відвідувати заклад дошкільної освіти до кінця оздоровчого періоду.

4. Директор закладу освіти зобов'язаний письмово повідомити одного з батьків про відрахування вихованця (із зазначенням підстав) не менш як за 10 календарних днів до відрахування.

5. Відрахування вихованця із закладу освіти може бути письмово оскаржено до органу, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, впродовж 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

6. Контроль за дотриманням директорами закладів освіти вимог цього Порядку здійснює орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти.

З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до ЗДО. Нова система дозволяє батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги. Якщо Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов'язковою умовою зарахування дитини до закладу. При успішній реєстрації заявки встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. При наявності вільних місць статус Вашої реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування в ЗДО» і Вам буде запропоновано місце в обраному ЗДО або іншому закладі Вашого населеного пункту. Вам необхідно постійно відслідковувати статус і у разі його зміни, про що Вам буде надіслано повідомлення на Вашу електронну адресу, протягом 10 днів подати необхідні документи, визначені в Положенні, завідувачеві визначеного закладу. В іншому випадку Ваша черга автоматично скасовується.

Кiлькiсть переглядiв: 358

Коментарi