З В І Т

завідувача Липоводолинським

закладом дошкільної освіти «Берізка»

Липоводолинської селищної ради

Сумської області

за роботу закладу в 2019-2020 навчальному році

Протокол №16 загальних зборів колективу та батьків від 26.05.2020 року

Даний звіт зроблений на підставі:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Липоводолинський заклад дошкільної освіти «Берізка» розпочав функціонування у 1972 році.

Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку, з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства, педагогічним колективом було визначено пріоритетний напрямок роботи закладу на 2020 - 2021 навчальний рік – фізкультурно - оздоровчий:

«Виховати у дітей відповідальне ставлення до свого здоров’я, позитивне ставлення до здорового способу життя, прагнення постійно і неухильно дбати про себе, формувати систему знань про способи оздоровлення та використання їх у повсякденному житті відповідно до програми Едуарда Станіславовича Вільчковського «Будь здоровим, малюк!»

Також спрямовано свою діяльність на розв’язання основних ключових пріоритетних змістових завдань освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі

1. Продовжувати роботу по забезпеченню наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти у світлі Концепції «Нова українська школа».

2. Продовжувати роботу по залученню батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників.

3. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

4. Удосконалювати та розвивати сучасне освітнє середовище дошкільного навчального закладу (предметно-ігрове, природне, соціальне середовище, матеріально-технічні засоби навчання), яке буде сприятливо впливати на формування гармонійно розвиненої особистості та реалізацію індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

5. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

Заклад дошкільної освіти працює з 7.30 – до 18.00 годин

з п’ятиденним робочим тижнем з 10,5 - годинним перебуванням дітей в закладі.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музично-спортивна зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет та ізолятор;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Заклад дошкільної освіти розрахований на 140 місць, а в 2019 – 2020 н.р виховувалось 134 дитини раннього та передшкільного віку:

група дітей раннього віку № 1 – 17 дітей;

група дітей раннього віку № 2 – 16 дітей;

група дітей раннього віку № 3 – 15 дітей;

група дітей молодшого дошкільного віку – 28 дітей;

група дітей середнього дошкільного віку – 28 дітей;

група дітей старшого дошкільного віку – 30 дітей.

Групи комплектуються відповідно до вікових ознак.

У дошкільному закладі функціонують 3 групи для дітей передшкільного віку, 3 групи - раннього віку.

Зараховування дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються переважно у серпні- вересні.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗДО 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць - 37, педагогічних працівників - 16, медичних - 2, спеціалістів (бухгалтерів) – 1, є діловод, обслуговуючого персоналу -17.

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівники гуртків, практичний психолог та 11 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта за відповідною спеціальністю - 13 педагогів, що становить - 81%;

– повна вища освіта не за відповідною спеціальністю - 2 педагоги, що становить - 13%;

– неповна вища - 1 педагог - 6%

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 1 педагог, що становить 6%

понад 3 роки – 5 педагогів – 32%

понад 10 років – 8 педагогів – 50%

понад 20 років – 2 педагоги – 12%

Кваліфікаційний рівень педагогів:

7 педагогів – спеціалісти, що становить – 43%

3 педагоги - спеціалісти «другої категорії» – 19%

6 педагоги – спеціалісти «першої категорії» - 38%

В цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти чотири педагогічних працівники.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник дошкільного закладу», «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дошкільний навчальний заклад».

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ

ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;

• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;

• «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ № 1633 від 19.12.2017 року;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо особливостей освітньої діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» - лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454; • Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

5. ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗДО

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Комплексні програми:

· «Я у Світі», програма розвитку дитини від народження до шести років (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2019 року;

· «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.) – чинна до кінця навчального року.

Парціальні програми:

· «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

· «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

· «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

· «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

· «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;

· «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.).

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності закладу.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітньо-виховний процес.

№з/п

Назва інноваційної педагогічної технології

ПІБ педагога

1.

Лепбук як засіб підтримки дитячої ініціативи.

Ткаченко С.П., вихователь ДНЗ;

Клець Я.О., вихователь ДНЗ

2.

Техніка сухих барвників на вологому папері.

Проценко С.О., вихователь ДНЗ;

Муравицька Н.А., вихователь ДНЗ

3.

Авторська система фізичного виховання дітей дошкільного віку Е.С. Вільчковського «Будь здоровий, малюк!»

Цюпка Р.І., інструктор з фізкультури

4.

Застосування мнемотехнічних прийомів в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку.

Сердюк О.О.. вихователь ДНЗ;

Авраменко Х.А., вихователь ДНЗ

6.

Розвиваючі ігри Нікітіних.

Троценко Н.І., вихователь ДНЗ;

Івашина І.В., вихователь ДНЗ

7.

Логічні блоки Дьєнеша.

Пасько Ю.В., вихователь ДНЗ

8.

Музично-ритмічне виховання дітей дошкільного віку за системою Еміля Жак-Далькроза.

Яременко К.В.,

музичний керівник

9.

Методика «Лялька як персона».

Кукавська Г.І., вихователь ДНЗ;

Наумко О.М., вихователь ДНЗ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого дошкільного віку – 25 – 30 хвилин.

В ДНЗ є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Педагоги створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят.

У закладі дошкільної освіти є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у ЗДО протягом 2019-2020 навчального року функціонували такі гуртки:

- «Креативне рукоділля»,

- «Funny Fnglish»,

- «Чарівний світ паперу»,

- Драматичний гурток «Казкарики»,

- Тістопластика «Жайворонок»,

- «Фітболгімнастика ».

Головною метою роботи колективу закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою. Так, з 18.03.2019 р. по 29.03.2019 року в групах дітей старшого дошкільного віку №1 та №2 проведено діагностування сформованості освітніх компетенцій.

Для зручності обробки результати діагностування заносилися до «Картки вивчення сформованості основних компетенцій» за відповідною освітньою лінією. Користуючись системою балів педагоги визначили загальний бал групи (дає підстави оцінити діяльність педагога за даним напрямом) та середній показник дитини (дає підстави оцінити рівень сформованості компетенції дитини).

Були отримані такі результати:

У групі дітей старшого дошкільного віку №1:

- 11 дітей мають високий рівень сформованості освітніх компетенцій;

- 4 дитини мають достатній рівень сформованості освітніх компетенцій;

У групі дітей старшого дошкільного віку №2:

- 11 дітей мають високий рівень сформованості освітніх компетенцій;

- 2 дитини мають достатній рівень сформованості освітніх компетенцій.

Одержані результати досягнень дітей дають змогу зорієнтувати педагогів у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини.

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань: Проведено: чотири педагогічних ради, тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них. - повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання. - систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стінгазет. - діяльність закладу було висвітлено в пресі, на сайті та в газеті ДНЗ.

7. СПІАВПРАЦЯ ЗІ ШКОЛОЮ

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами контрольних занять по різних розділах Програми «Я у Світі», проведення тестувань на рівень готовності навчання в школі практичним психологом закладу Гавриленко С.А. та практичним психологом школи Запорожець В.В. та проведено моніторинг якості освіти дітей старшої групи за кваліметричною моделлю. . А також організувано зустріч з учителями 4-х класів за круглим столом по темі «Наступність: дошкільний заклад — початкова школа. Готовність старших дошкільників до школи».

8. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Протягом року педагогічний колектив ЗДО брав активну участь у районних методичних заходах:

9. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична Залізняк Оксана Вікторівна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня.

9.1. Наявність медичного кабінету.

До складу медичного блоку Липоводолинського закладу дошкільної освіти «Берізка» входить: медичний кабінет та ізолятор, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100% забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення і лише на 73% забезпечений медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного медичного огляду та на випадки травмування дітей.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувалося відповідно до нормативно-правових документів.

9.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ЗДО.

Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей організовується і проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005, медичні огляди працівників на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Проходження медичного огляду працівниками ЗДО здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної.

9.3. Проведення протиепідемічних заходів

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року проводиться просвітницька робота з батьками та контроль за виконанням щеплень дітей згідно календаря щеплень. Медичними працівниками закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання. Інформація висвітлюється на сайті закладу, санбюлетнях, куточках для батьків у групах.

9.4. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей.

Адміністрацією закладу у 2019-2020 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

Протягом навчального року велика увага приділялася контролю за відвідуванням закладу дітьми. Своєчасно з'ясовувувалися причини пропусків, проводилася роз'яснювальна робота з батьками, в результаті чого підвищевся показник відвідування до 82 %. Порушення правил відвідування дітьми закладу негативно впливає на засвоєння програмових вимог та їх розвиток.

Протягом минулих років відбувалося зменш ення кількість днів пропущених по хворобі та днів пропущених по простудним захворюванням, що є результатом успішного впровадження програми оздоровлення дітей.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, передшкільні групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в Липоводолинському закладі дошкільної освіти «Берізка» проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також старшою медичною сестрою.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

10.1. Загальні вимоги до організації харчування

Робота з організації харчування дітей Липоводолинському закладі дошкільної освіти «Берізка» здійснювалася відповідно до пунктів 4, 9, 14 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спеціальним наказом МОЗ і МОН від 01.06.2005 №242/329, пунктів 1.35, 1.37, 1.38, 2.1 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 р №298/227.

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей. У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.

Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється сестрою медичною з дієтичного харчування Білоцерківською Вікторією Іванівною згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Сестра медична з дієтичного харчування веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ЗДО, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

10.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Протягом навчального року частково замінено кухонний посуд на харчоблоці і на усіх вікових групах.

Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

10.3. Дотримання норм харчування в ЗДО

Аналіз виконання норм харчування показав,що переважно харчування дітей у ДНЗ було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Спостерігається невиконання норм харчування через різке подорожчання продуктів. Натуральні норми харчування по основних продуктах : м'ясо - 82%, риба - 75%, масло - 66%, цукор - 100%, яйця -80%, крупи -100%, овочі-100%, хліб та хлібобулочні вироби - 100%.

Харчування в ЗДО наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року.

10.4. Пільгове харчування в ЗДО

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

діти воїнів АТО - 7 дитини

діти з малозабезпечених сімей – 8 дитини

-50% від загальної суми:

Діти з багатодітних родин – 7 дітей.

Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

Проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Харчування для дітей раннього віку становить – 12,00 грн. передшкільного віку – 15,54 грн. За харчування дітей у закладі батьки сплачують 80 %, а 20 % плати - за рахунок місцевого бюджету.

Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному контролі. При виявленні заборгованості по батьківській оплаті проводиться індивідуальна робота з батьками.

10.5. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

В ЗДО велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог. З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовували ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.

10.6.Контроль за організацією харчування.

Дане питання протягом року знаходилося на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано відповідні накази.

Питання організації харчування обговорювалися протягом року на загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету; на нарадах при завідувачеві; загальних зборах працівників.

Медична сестра забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Для правильної організації харчування дітей, на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалося щоденне меню. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб. За результатами перевірок порушень не виявлено. Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Липоводолинський заклад дошкільної освіти «Берізка» підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- анкетування,

- батьківські збори,

- індивідуальні та групові консультації

- участь у святах

- дні відкритих дверей.

Адміністрацією Липоводолинського закладу дошкільної освіти «Берізка» ведеться планомірна цілеспрямована робота з батьками. На початку навчального року в кожній віковій групі проходили групові збори, на яких батьків знайомили із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі, кожен день вивішується меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання, щодо сценарію обов’язково враховувались.

Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

Батьки брали активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

12. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Липоводолинський заклад дошкільної освіти «Берізка» є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО. Вихователем-методистом Чайковською Р.І. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователем-методистом та сестрами медичними.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

13. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ ПЯТИРІЧНОГО ВІКУ ТА ОБЛІКУ ДІТЕЙ

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення сесії Липоводолинської селищної ради від 26.12.2018 року № 126 «Про порядок організації обліку дітей дошкільного віку на території Липоводолинської селищної ради в 2019 році» в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за Липоводолинським закладом дошкільної освіти «Берізка», до складу якої входять всі педагогічні працівники ЗДО.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку. Педагогами проведено обстеження на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. Виявлено, що всі діти п’ятирічного віку на закріпленій території відвідують дошкільний заклад.

14. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо– виховного процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної освітньої роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ЗДО постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та старшої медичної сестри.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та робочі і посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі можна вважати достатньою.

15. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказу ЗДО «Про затвердження графіку особистого прийому громадян на 2019-2020 навчальний рік» від 02.09.2019 №73, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, проаналізовано роботу адміністрації ЗДО, де було розглянуто 67 звернень. З урахуванням кількості звернень громадян за показниками Класифікатора у порівнянні з минулим навчальним роком розглянуто на 20 заяв менше. В основному громадяни звертались з питань влаштування дітей до ЗДО, переводу дитини до іншої групи закладу, відрахування дитини, надання довідок працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування.

За суб’єктом всі звернення були індивідуальними та усними. Для забезпечення анонімності звернень у закладі функціонує скринька побажань та пропозицій.

Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено на стенді та на сайті закладу.

Відсутність факту повторних звернень та скарг обумовлюється вжитими заходами щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку.

Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного навчального закладу. Річний план за минулий навчальний рік виконано.

16. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

Види та
обсяги робіт* в натур. одиницях виміру
(м куб., м, шт.)

Терміни проведення

(вказати місяці)

Використано коштів (тис. грн.)

Залучені кошти

Місцевий бюджет

Всього

Ноутбук – 1шт.

Лютий

9,9

9,9

Багатофункціональний пристрій -1 шт.

Лютий

7,1

7,1

Медикаменти

Січень

2,0

2,0

Фотоапарат «Нікон» - 1 шт.

Травень

16,1

16,1

Фотоапарат «Соні» - 1 шт.

Травень

2,3

2,3

Біндер «Платінум» -1 шт.

Травень

3,5

3,5

Костюм сценічний -31 шт.

Червень

1,4

1,4

Ковдра - 20 шт.

Червень

2,5

2,5

Килим - 3 шт.

Червень

2,4

2,4

Канцтовари

Січень - липень

13,7

13,7

Миючі засоби

Січень - липень

9,3

9,3

Посуд

Січень - серпень

11,6

11,6

Альбоми для творчості -354 шт.

Липень

10,1

10,1

Робочі зошити для старшого дошкільного віку – 175 шт.

Липень

3,9

3,9

Дидактичний матеріал – 27 шт.

Січень - липень

2,8

2.8

Іграшки

Січень - липень

12,3

12,3

Поточний ремонт групових приміщень

Червень-липень

4,4

4,4

Поточний ремонт групових майданчиків

Червень-липень

8,2

8,2

ВСЬОГО:

104,5

19,0

123,5

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що Липоводолинський заклад дошкільної освіти «Берізка» прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Але поряд з позитивними моментами є ряд проблемних питань, які потребують вирішення:

- зважаючи на те, що кожного року збільшується кількість вихованців ЗДО з мовленнєвими порушеннями. Такі діти під час освітнього процесу швидше виснажуються, втомлюються. Їм притаманні дратівливість, збудливість, емоційна нестійкість. У них спостерігається нестійкість уваги і пам’яті.

Допомога таким дітям має бути комплексною і здійснюватися групою спеціалістів: логопедом, психологом.

Якщо корекція розпочата вчасно (з 3-4 років), то у більшості випадків до початку шкільного навчання порушення мовлення вдається повністю подолати, після чого дитина може вступати до загальноосвітньої навчального закладу.

Тому для правильного визначення мовленнєвих порушень обов’язково слід звернутися до логопеда. Лише логопед володіє необхідним арсеналом прийомів, які дають змогу правильно визначити тип та причину порушення, а також розробити індивідуальну систему корекційної роботи, що враховує особливості конкретної дитини.

Відповідно до Типових штатних нормативів затверджених наказом МОН від 04.11.2010 року № 1055 посада учителя-логопеда вводиться для дітей з порушенням мови по 1 штатній одиниці на кожну групу лише в спеціальних та комбінованих ДНЗ.

Але відповідно до пункту 2 вищезазначеного наказу в зв’язку з виробничою необхідністю в дошкільному навчальному закладі є можливість змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу.

Виникає потреба у введенні штатної одиниці учителя-логопеда

- відповідно до санітарного регламенту затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234 спальні приміщення дошкільних закладів мають бути обладнані безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини. Про яку безпечність може йти мова, коли наявні в групах двохярусні залізні, громіздкі ліжка були встановлені понад 45 років тому.

В закладі не розмежовані спальні та ігрові кімнати, тому ліжка знаходяться в приміщенні де постійно знаходяться діти і створюють загрозу для життя та здоров’я дітей під час ігрової діяльності.

Виникає необхідність встановлення безпечних 45 ліжок-трансформерів, які відповідають вимогам до зросту і віку дитини, стануть безпечними та розширять ігровий простір групової кімнати.

- відповідно до вимог санітарного регламенту затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234, рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 26.10.2017 року, наказу відділу освіти, молоді та спорту Липоводолинської РДА «Про заходи щодо підвищення рівня надання якісної дошкільної освіти» та в зв’язку з відкриттям шостого групового приміщення виникла необхідність доукомплектування дошкільного закладу всім необхідним обладнанням та інвентарем для безперебійного функціонування всієї установи в цілому.

Для цього необхідно придбати: котел для приготування їжі, м’ясорубку, витяжну систему для харчоблоку, каток прасувальний, ноутбуки (3 шт.), принтер, ковдри 30 шт., матраци 30 шт., халати робочі 40 шт. та провести ремонт коридора на І поверсі та каналізаційної системи харчоблоку.

- відповідно до припису Липоводолинського районного сектору управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області від 23.06.2018 року № 33 необхідно:

обробити дерев’яні елементи горищних покриттів засобами вогнезахисту,

здійснити з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів,

улаштувати блискавкозахист будівлі,

забезпечити заклад системою протипожежного захисту.

Підводячи підсумки роботи за рік, ми хочемо подякувати виконкому селищної ради, працівникам закладу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Роботу колективу за 2019-2020 навчальний рік оцінено як задовільну.

Кiлькiсть переглядiв: 387

Коментарi